Home » contact » Voorwaarden Craft reizen

Voorwaarden voor de Craft reizen van Studio Handmade Heaven

Nadat de deelnemer een Craft-reis heeft geboekt bij Studio Handmade Heaven is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Studio Handmade Heaven en de deelnemer en gelden vanaf dat moment de hier beschreven voorwaarden.

 1 Aanmeldingen

1.1 Door het boeken van de Craft-retraite bij Studio Handmade Heaven verplicht de deelnemer zich om de volledige programma kosten te voldoen. Deze kosten worden gespecificeerd in de bevestiging.

1.2 Nadat Studio Handmade Heaven  het eerste bedrag voor de aanbetaling van de retraite heeft ontvangt krijgt de deelnemer een  factuur voor het het craft deel van de retraite. 

Het 2e deel van het bedrag dient bij aanvang van de vakantie aan de locatie te worden voldaan.

1.4 Indien plaatsing niet mogelijk blijkt, worden de volledige programmakosten door Studio Handmade Heaven geretourneerd.

1.5 Mondelinge toezeggingen met betrekking tot aanmelding gelden slechts wanneer deze door Studio Handmade Heaven schriftelijk zijn bevestigd.

2 Verplichtingen van Studio Handmade Heaven

2.1 Studio handmade Heaven is na betaling van de kosten verplicht het lesprogramma en de accommodatie te verzorgen overeenkomstig de aanbieding.

2.2 Studio Handmade Heaven verplicht zich aan de deelnemer telefoonnummer en locatie van de organisatie en de accommodatie en te verstrekken.  

3  Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft, kan dit worden gemeld bij Studio handmade Heaven. Studio Handmade Heaven dient vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken en hierop te reageren.

4 Kosten

4.1 De vermelde programma kosten zijn per persoon, inclusief BTW en administratiekosten van € 50 per persoon. 

 4.2 Studio Handmade Heaven behoudt zich het recht voor per seizoen de prijzen te wijzigen door koersstijgingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Alle arrangementen betreffende accommodatie, lessen en andere diensten worden door Studio Handmade Heaven aangeboden onder de conditie dat zij noch enig(e) ander(e) aangesloten bedrijf, werknemer aansprakelijk kan worden gesteld in geval van verwonding, verlies, schade, claim, uitgaven, ongeluk, afwijking, vertraging, afbreking of andere overmacht veroorzaakt door redenen buiten de controle van Studio Handmade Heaven, die kunnen voortkomen gedurende elke reis of die kunnen voorkomen bij een persoon (zie artikel 8).

5.2 Studio Handmade Heaven kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit de voorbereiding, de reis of het verblijf in het buitenland.

5.3 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reizigers) document komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

5.4  De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5.5 Studio Handmade Heaven is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

6 Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming en in het geval dat Studio Handmade Heaven door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Studio Handmade Heaven niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7 Uitstel van een programma

De deelnemer kan een geboekte reis tot maximaal 8 weken voor aanvang van het programma annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen zijn. Indien de deelnemer het programma binnen 8 weken voor gepland vertrek annuleert word het totale bedrag voor de aangeboden reis in rekening gebracht.

8 Annulering en annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering door de deelnemer, gelden de volgende regels:

8.1 Annulering dient met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.

8.2 Bij annulering na aanmelding worden de administratiekosten van € 50,- niet gerestitueerd.

8.3 Bij annulering na aanmelding en plaatsingsbevestiging tot 8 weken vóór vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de craft programmakosten. 

8.3 Bij annulering binnen 8 weken voor vertrek, bedragen de annuleringskosten 100%. 

8.4 Het annuleringsbedrag wordt in mindering gebracht op de programmakosten die reeds zijn voldaan.

8.5 indien er zich onregelmatigheden voordoen in het vakantieland of bij onvoorziene omstandigheden behoud Studio Handmade Heaven zich het recht voor tot het annuleren van de reis, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden.

 9 Verzekeringen

Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een reis en anuleringsverzekering. Studio Handmade Heaven is hier niet verantwoordelijk voor. Neem altijd een kopie van de verzekeringen mee tijdens de reis.

 10 Omboeken

Indien de deelnemer een reeds geboekt programma wil omzetten in een ander programma van Studio Handmade Heaven  kan dit tot 8 weken voor aanvang. Er kunnen wijzigingskosten doorberekend worden tot een maximaal bedrag van € 50,- per wijziging. Deze kosten staan buiten de kosten voor boekte diensten. 

Inkorten van het programma is mogelijk maar resulteert niet in teruggaven van de reeds betaalde kosten.